Maanläheistä suunnittelua
  


Omakotirakentajat


Pohjatutkimukset

Omakotitalon rakennustyöt alkavat pohjarakennustöillä. Pohjatöiden ja perustusten huolella tekeminen on tärkeää, sillä rakennus on perustustensa päällä koko elinkaarensa ajan. Pohjatöissä ja perustusten teossa tehdyt virheet ovat hankalia ja kalliita korjata.Väärästä perustamistavasta voi olla seurauksena suuret ylimääräiset menoerät tai jopa rakennuksen purku. Siksi suosittelemme ammattilaisen tekemiä pohjatutkimuksia ja suunnitelmia.

Pohjatutkimus on rakennushankkeen ensimmäisiä selvitystöitä.
Yleensä pohjatutkimukset ja pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­to vaaditaan omakotitaloille rakennusluvan yhteydessä. Yksityiskohtainen pohjatutkimus tulee suorittaa tulevien rakennusten kohdilta ja se kannattaa ulottaa myös putkilinjojen sijainneille ja rakennettaville piha-alueille.

Pohjatutkimuksessa selvitetään tontin maakerrokset, maalajit, kantavan maakerroksen korkeusasema ja pohjavedenpinnan taso. Tutkimuksen päämääränä on saada riittävät tiedot pohjarakenteiden suunnitteluun sekä teknisesti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen ja turvalliseen rakentamiseen.
Pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­to
Tontilla tehtyjen pohjatutkimusten pohjalta laaditaan pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­to.
Omakotitalon perustamistavan valintaan vaikuttavat maaperän kantavuus, maaston muoto, pohjavedenpinnan taso ja rakennuksen korkeusasema.

Maaperän ollessa savea tai silttiä saatetaan joutua paaluttamaan tai vaihtoehtoisesti tekemään massanvaihto rakennuspohjalle tai esikuormittamaan rakentamisaluetta. Esikuormituksessa suunnitellun rakennuksen paikalle tehdään painopenkka hiekasta tai sorasta. Paaluperustusta käytetään silloin, kun maaperän kantavuus ei riitä kantamaan rakennuksesta aiheutuvia kuormia.

Lisäksi pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­to sisältää pe­rus­ta­mis­ta­pa­suo­si­tuk­set liikennealueille ja putkilinjoille sekä alustavat maarakennustöiden suoritusohjeet.

Hinta alkaen 750e sis alv. (sisältää pohjatutkimukset ja pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­non)
Esimerkkihinta Oulun alueelta.Pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­ma
Nykyään rakennushankkeissa vaaditaan usein pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­ma. Pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­mas­sa esitetään tontin pinta- ja kattovesien hallittu käsittely ja poisjohtaminen. Tällä huomioidaan se, että pintavedet valuvat poispäin rakennuksista, eivätkä aiheuta haittaa naapuritonteille.
Pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­ma sisältää mahdolliset imeytys-/viivytysrakenteet sekä sadevesikaivojen paikat. Lisäksi pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­mas­sa tehdään samalla rakennettavalle tontille korkotarkastelu, jossa optimoidaan rakennusten ja piha-alueiden korkeusasemat.

Pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­man pohjana käytetään asemapiirrosta tai pihasuunnitelmaa ja se esitetään mittakaavassa 1:200.

Hinta alkaen 490e sis. alv.
Pyydä tarjous